Trung Nam JSC

    Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)

Kế hoạch tài liệu

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG & HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TÀI LIỆU
 

STT Mã tài liệu Tên tài liệu
Tài liệu cấp 1
1   Chính sách Chất lượng & An toàn Thực phẩm.
2   Mục tiêu Chất lượng & An toàn Thực phẩm.
3   Sơ đồ cơ cấu tổ chức & Mô tả trách nhiệm quyền hạn.
4   Sổ tay mô tả Hệ thống.
Các Quy định, Thủ tục - Quy trình làm việc
5 QT-QM-01 Thủ tục kiểm soát tài liệu
6 QT-QM-02 Thủ tục kiểm soát hồ sơ
7 QT-QM-03 Thủ tục đánh giá nội bộ
8 QT-QM-04 Thủ tục xử lý sản phẩm không phù hợp
9 QT-QM-05 Thủ tục khắc phục phòng ngừa
10 QT-QM-06 Thủ tục thu hồi sản phẩm không phù hợp
11 QT-QM-07 Thủ tục lập sổ tay HACCP các dòng sản phẩm
12 QT-QM-08 Thủ tục phân tích dữ liệu & báo cáo
13 QT-QM-09 Thủ tục thẩm tra
14 QT-QM-10 Ma trận ứng phó tình huống khẩn cấp
15 QT-NS-01 Thủ tục Đào tạo
16 QT-NS-02 Thủ tục Tuyển dụng
17 QT-KH-01 Thủ tục Đánh giá và theo dõi nhà cung cấp
18 QT-KH-02 Quy trình nhập xuất lúa nguyên liệu
19 QT-KH-03 Quy trình nhập xuất thành phẩm
20 QT-QC-01 Quy định hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị đo
21 QT-KT-01 Quy định bảo trì, sửa chữa thiết bị máy móc, nhà xưởng.
22 QT-KD-01 Thủ tục giải quyết khiếu nại khách hàng
23 HACCP-01 Sổ tay HACCP sản phẩm bột mì
24   Sơ đồ dòng di chuyển tại Nhà máy.
Các tiêu chuẩn
  TC-QC-01 TC bao bì, mực in, chỉ máy
  TC-QC-02 TC nguyên liệu lúa mì
  TC-QC-03 TC Chất lượng Gluten
  TC-QC-04 TC Enzim
  TC-QC-05 TC phụ gia, hóa chất xử dụng
  TC-QC-06 TC chất lượng bột mì
  TC-QC-07 TC nước sử dụng trong sản xuất
     
Các hướng dẫn công việc
  HD-QM-01 HD trình mày & nhận dạng tài liệu
  HD-QC-01 HD hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị đo lường
  HD-QC-02 HD kiểm tra bao bì, chỉ khâu & tem.
  HD-QC-03 HD sử dụng các máy móc, thiết bị đo tại
Phòng Thí nghiệm
  HD-QC-04 HD lấy mẫu khi kiểm nghiệm.
  HD-QC-05 HD đo độ ẩm, độ tro, độ trắng.
  HD-QC-06 HD kiểm tra ngoại quan thành phẩm
  HD-QC-07 HD các công việc kiểm tra lúa nguyên liệu,
gluten khô
  HD-QC-08 HD công việc kiểm tra phụ gia, hóa chất sử dụng
  HD-SX-01 HD hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy châm phụ gia, máy đóng gói.
  HD-SX-02 HD đóng bao thành phẩm
  HD-SX-03 HD vận hành máy sản xuất bột mì
  HD-SX-04 HD công việc rửa lúa
  HD-SX-05 HD châm phụ gia, bột tái chế
     
Các SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures: QT chuẩn về các hoạt động vệ sinh)
  SSOP 01 Quy định về kiểm soát sinh vật gây hại
  SSOP 02 Quy định về vệ sinh cá nhân tại khu vực sản xuất
  SSOP 03 Quy định về vệ sinh & kiểm tra palet,
xe nâng
  SSOP 04 QĐ thực hiện vệ sinh WC và blocker
  SSOP 05 QĐ xếp dỡ, bảo quản và vệ sinh khu vực kho thành phẩm
  SSOP 06 QĐ thực hiện vệ sinh nhà xưởng khu vực sản xuất
  SSOP 07 QĐ thực hiện vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ tiếp xúc sản phẩm
  SSOP 08 QĐ thực hiện vệ sinh silo nguyên liệu
  SSOP 09 QĐ vệ sinh khu vực xung quanh nhà xưởng, đường đi
  SSOP 10 QĐ thực hiện kiểm soát chất lượng nguồn nước và vệ sinh hệ thống cấp nước 
  SSOP 11 QĐ quản lý rác thải, phế liệu.
  SSOP 12 QĐ thực hiện vệ sinh thiết bị máy móc
  SSOP 13 QĐ kiểm tra giám sát và đánh giá các SSOP
  SSOP 14 QĐ kiểm soát hóa chất
  SSOP 15 QĐ kiểm tra vệ sinh xe tải.
 
You are here: